Church Committee
     Building Committee

Building Committee

 


 
 Building Committee

 Chairperson

  Rev: Thomas George

 Secretary

  Prince Vincent

 Members

 

  Solomon Jesudason

  J.R. Jeyachandran

  P.S Dhanapalan

  Ranjith Vethamoney

  V.Vijiyanathan

  S.C Franklin

  Dinesh Chryshanthus

  Kumar Navamani

  Manohar Balraj

  Noel Asirvatham

  Bushan Franklin

  Raja Asirvatham

  Jeyakumar Samuel

  Pakiyanathan

 Rex . Y

 Sagayam Asirvatham

 K.D. Ravichandran
 A. Palani
 D.J. Amose
 Anton Asirvatham
 Winston Arulanantham
 Nobel Vedanayagam
 Andrew Moses
 John Chandrasekaran
 Israel Samuel
 Fund Raising Team

 Chairperson

  Rev: Thomas George

 Secretary

  Dinesh Chryshanthus

 Members

 

  Solomon Jesudason

  J.R. Jeyachandran

  P.S Dhanapalan

  Ranjith Vethamoney

  V.Vijiyanathan

  S.C Franklin

  Prince Vincent

  Kumar Navamani

  Manohar Balraj

  Noel Asirvatham

  Bushan Franklin

  Raja Asirvatham

  Jeyakumar Samuel

  Pakiyanathan

  Rex . Y